Menu

Børne og Ungdomsudvalg

B&U-udvalget arbejder for at FC Lejre i 2011 skal have et af landets bedste og største Børne- og Ungdomsafdelinger, for piger og drenge, bredde og talenter, med status som DBU Stjerneklub efterlevende Holdninger & Handlinger fuldt ud.

Møder:
Der afholdes møde i B&U-udvalget minimum 6 gange årligt. Alle er velkomne til at komme med forslag til punkter som B&U-udvalget skal tage op. Der tages et beslutningsreferat ved møderne, referaterne tilgår medlemmerne, men kan fås ved henvendelse til et af medlemmerne.
Budgetopfølgning med udgangspunkt i materiale fra FC Lejre's kasserer er fast punkt på møderne.

Medlemmer af B&U-udvalg:
B&U-udvalgets medlemmer er forældre til børn der spiller i FC Lejre. Har du lyst til at deltage i arbejdet så henvend dig til et af medlemmerne. B&U-udvalget konstituerer sig selv senest en måned efter generalforsamlingen. Det tilstræbes, at der er 5-9 medlemmer med repræsentation fra hvert af områderne mikro-, børne- og ungdom. Der udpeges en formand (blandt de til bestyrelsen valgte medlemmer på generalforsamlingen) og en næstformand.
Børne- og ungdomsformanden er formand for B&U-udvalget samt medlem af FC Lejre's bestyrelse. Øvrige medlemmer af FC Lejre's bestyrelse kan være medlem af B&U-udvalget efter eget ønske. Reference til bestyrelsen B&U-udvalget refererer til FC Lejres bestyrelse via Børne- og Ungdomsformanden. B&U-udvalgets medlemmer oplyses skriftligt til FC Lejres bestyrelse.
Ændringer i udvalgets sammensætning meddeles FC Lejres bestyrelse.

Beslutningsdygtighed:
B&U-udvalget er beslutningsdygtige, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede, her i blandt formanden eller næstformanden. Ved stemmelighed tæller B&U-formandens stemme dobbelt.

Bemyndigelse:
B&U-udvalget skal senest 2 måneder før generalforsamlingen forelægge et detaljeret indtægts- og udgiftsbudget for bestyrelsen til godkendelse. Eventuelle ønsker til materialeindkøb skal fremgå af dette budget. De enkelte medlemmer kan inden for de af B&U udvalgets rammer indgå bindende aftaler om aktiviteter, arrangementer, turneringer, materialer etc. som ikke giver FC Lejre en økonomisk forpligtelse eller risiko for tab ved underskudsgaranti etc.
Et medlem af B&U-udvalget kan sammen med B&U-formanden indgå bindende aftaler om aktiviteter, arrangementer, turneringer, materialeindkøb etc. inden for B&U afdelingens budget for maksimum 40.000 DKK. Alle aftaler over 40.000 DKK skal forelægges FC Lejre's bestyrelse til beslutning inden aftale indgåelse, medmindre der er udarbejdet og vedtaget et særskilt budget. Aftaler skal forelægges så betids, at bestyrelsen har mulighed for at drøfte aftalen på et bestyrelsesmøde.
Alle aftaler om leasing skal forelægges bestyrelsen. Beslutning om ansættelse og honorering af trænere, medlemmer af B&U-udvalget og andre hjælpere, forelægges af B&U-formanden for bestyrelsen til endelig godkendelse. B&U-udvalget har bemyndigelse til at arbejde med sponsorering via sponsorudvalget samt mulighed for at foretage fundraising. B&U-udvalget udpeger to medlemmer til sponsorudvalget.
Alle aftaler skal være inden for hvad der findes almindeligt for B&U fodbold og i henhold til DIF og SKATs regler.

Luk